Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawczaw Elblągu działa na podstawie obowiązującego prawa, 
a w szczególności:
 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. 135 z późn. zm.),
 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 8) regulaminu organizacyjnego,
 9) statutu.
Organem prowadzącym Placówkę jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.
Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową, okresową lub ciągłą opiekę
i wychowanie, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności z zastrzeżeniem iż w
Placówce może pozostać osoba,
która osiągnęła pełnoletność ucząca się lub ucząca się i posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, spełniająca warunki określone w przepisach dotyczących systemu
pieczy zastępczej.