Tu można pobrać treść uchwały nr 632/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

 

Załącznik do Uchwały Nr 632/2013

Pełniącego funkcje organów miasta Elbląg działającego

za Radę Miejską

z dnia 24 czerwca 2013 r.

STATUT

SOCJALIZACYJNEJ CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

W ELBLĄGU

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu zwana dalej

"Placówką" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. 135

z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330),

5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.

651 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.

zm.),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej

pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

8) regulaminu organizacyjnego,

9) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Placówkę jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.

2. Siedzibą Placówki jest Miasto Elbląg.

3. Placówka jest jednostką budżetową Gminy Miasto Elbląg na prawach powiatu.

4. Szczegółowe zadania i organizację Placówki a także specyfikę i zakres sprawowania opieki nad

dziećmi określa Regulamin Organizacyjny Placówki opracowany przez Dyrektora Placówki.

Rozdział 2.

Cele Placówki

§ 3. 1. Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej

całodobową, okresową lub ciągłą opiekę i wychowanie, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez

nie pełnoletności z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. W Placówce może pozostać osoba, która osiągnęła pełnoletność ucząca się lub ucząca się

i posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie dłużej jednak niż

do 25 roku życia, spełniająca warunki określone w przepisach dotyczących systemu pieczy zastępczej.

3. W Placówce umieszczane są dzieci:

1) do dnia 31 grudnia 2015 r. – powyżej 7 roku życia,

2) od dnia 01 stycznia 2016 r. – powyżej 10 roku życia.

4. Liczba dzieci umieszczonych w Placówce, do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30.

5. Umieszczenie dziecka poniżej granicy wieku, o której mowa w ust. 3 jest możliwe w wyjątkowych

przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

6. Realizowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

przyjmowanego corocznie do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu.

§ 4. 1. Placówka zaspakaja potrzeby dziecka oraz kieruje się w szczególności:

1) dobrem dziecka,

2) poszanowaniem praw dziecka,

3) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwianie kształcenia, rozwoju zainteresowań

i indywidualizowania oddziaływań wychowawczych,

5) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,

6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa

do kontaktowania się z dzieckiem,

7) potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 Placówka stosuje w szczególności przy opracowaniu diagnozy

psychofizycznej i planu pomocy dziecku.

§ 5. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki, wychowania i terapii, stosownie do indywidualnych potrzeb,

2) ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach ich dotyczących,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Placówki, a także

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) pomocy w przypadku trudności w nauce,

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

8) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, a także uczestniczenia w zespołach zainteresowań,

9) wpływania na życie Placówki poprzez działalność samorządową.

Rozdział 3.

Organizacja Placówki

§ 6. 1. Placówką kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Elbląg.

3. Dyrektor Placówki zatrudnia i określa zakres czynności pracowników Placówki.

4. Prezydent Miasta Elbląg wyznacza Placówkę do realizacji zadań związanych z zapewnieniem

wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej w placówkach opiekuńczowychowawczych

funkcjonujących w budynku położonym przy ulicy Chrobrego 4.

5. Placówka wykonując zadania, o których mowa w ust.4 prowadzi “Centrum Administracyjne”

w rozumieniu art. 94 i art. 97 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. Zasady organizacji wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek

opiekuńczo-wychowawczych regulują odrębne przepisy.

§ 7. Dyrektor Placówki zobowiązany jest w szczególności do:

1) tworzenia warunków do realizacji zadań statutowych kierowanej jednostki,

2) umożliwiania pracownikom ustawicznego dokształcania,

3) informowania pracowników o podstawowych zagadnieniach pedagogicznych, związanych

z funkcjonowaniem Placówki,

4) kształtowania właściwego stosunku do dzieci,

5) zagwarantowania dzieciom przebywającym w Placówce respektowania ich praw osobistych,

6) otoczenia dzieci zwłaszcza w początkowym okresie szczególną troską, aby ich adaptacja do życia

w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie,

7) zapoznania dzieci z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminami Placówki,

8) utrzymywania kontaktów z rodzinami wychowanków Placówki,

9) utrzymywania bieżącej współpracy z pracownikami socjalnymi z terenu właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów dziecka.

Rozdział 4.

Działalność Placówki

§ 8. 1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad Placówką sprawuje Departament Społeczny Urzędu

Miejskiego w Elblągu.

2. Nadzór finansowy nad Placówką sprawuje Skarbnik Miasta Elbląg.

§ 9. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu dochodów i wydatków zwanego

planem finansowym jednostki budżetowej.

2. Placówka prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich

podstawie sprawozdawczość finansową.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową Placówki oraz odpowiada

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 10. 1. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasto Elbląg.

2. Dochody odprowadzane są do budżetu Gminy Miasto Elbląg.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Placówki z budżetem miasta przeprowadza Skarbnik Miasta Elbląg.

4. Placówka uprawniona jest do korzystania ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań programowych.

§ 11. Działalność Placówki może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

Rozdział 5.

Mienie Placówki

§ 12. 1. Mienie Placówki jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia

08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. Dyrektor Placówki gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte

wykorzystanie.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Statut zatwierdza i dokonuje jego zmian Rada Miejska w Elblągu.

2. Dyrektor Placówki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.