Organem prowadzącym Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu.

Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową, okresową lub ciągłą opiekę i wychowanie, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności z zastrzeżeniem iż w Placówce może pozostać osoba, która osiągnęła pełnoletność ucząca się lub ucząca się i posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, spełniająca warunki określone w przepisach dotyczących systemu pieczy zastępczej.